Drukuj

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”

17. 02. 08
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 4246

Informacja o złożonym projekcie

 W dniu 30 stycznia 2017 r. został złożony do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko –Mazurskiego wniosek Powiatu Giżyckiego o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

                W ramach tego projektu zakłada się przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji trzech budynków edukacyjnych:

Cele projektu

Rodzaje robót przy poszczególnych budynkach

W przypadku Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych:

Robotom wykonywanym w celu zwiększenia wydajności energetycznej będą towarzyszyły zabiegi w celu poprawy stanu technicznego budynku oraz dostosowanie budynku Sali Gimnastycznej do aktualnych wymagań sanitarnych, bhp i ppoż. i do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne (finansowane jako koszty niekwalifikowane ) polegające na:

W przypadku Sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego zostały wybrane następujące roboty

W przypadku budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego zostały zaplanowane następujące roboty

 

Ze względu na zakres i rodzaj robót, realizacja projektu będzie uciążliwa dla użytkowników. Zajęcia wychowania fizycznego w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych na cały okres modernizacji oraz w budynku II Liceum Ogólnokształcącego na czas maj –czerwiec 2018 będą musiały być przeniesione do innych obiektów Powiatu Giżyckiego.

 

Planowany harmonogram projektu

Okres roku

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych

Sala Gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej

Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej

wrzesień – listopad 2017

Remont dachu i stropu, ocieplenie stropu, roboty przy ścianie zabytkowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych z fundamentami

Ocieplenie ścian i dachu nad przybudówką

Roboty związane z ociepleniem od zewnątrz (wymiana okien i położenie tynku od zewnątrz

grudzień 2017 – kwiecień 2018

Roboty wewnątrz budynku, ocieplenie podłogi, ocieplenie ściany od wewnątrz, przebudowa instalacji grzewczej

 

 

kwiecień – czerwiec 2018

Przebudowa części socjalnej

 

 

maj –czerwiec 2018

 

 

usunięcie istniejącej instalacji grzewczej, ocieplenie od wewnątrz, wykonanie nowej instalacji, zamontowanie pompy ciepła

lipiec -sierpień 2018

 

Roboty wewnątrz Sali związane z instalacją grzewczą i instalacją pompy cieplnej.

 

Wykonane modernizacje przyniosą znaczne efekty energetyczne i ekologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty termomodernizacji Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – wyciąg z audytu energetycznego budynku

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN] 820 911,73

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 340,96

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

1

2

3

4

5

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

982,41

203,77

778,64

79,26%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

16,05

12,65

3,40

21,18%

Roczne zużycie opału - węgiel miał kamienny [ton/rok]

43,66

9,06

34,61

79,26%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,655

0,136

0,519

79,24%

SO2

0,699

0,145

0,554

79,26%

Nox

0,131

0,027

0,104

79,39%

CO

0,873

0,181

0,692

79,27%

CO2

87,324

18,112

69,212

79,26%

pył PM 2,5

0,491

0,102

0,389

79,23%

pył PM 10

0,643

0,133

0,510

79,32%

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

4,80338761

0,99627773

3,80710988

79,26%

 

Efekty termomodernizacji Sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego wyciąg z audytu energetycznego budynku, karty efektu ekologicznego,

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN] 423 847,68

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 643,39

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

2

3

4

5

6

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

633,02

248,23

384,79

60,79%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

31,74

11,03

20,71

65,25%

Roczne zużycie opału - gaz ziemy [m3/rok]

17 636,00

6 916,00

10 720,00

60,78%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,000

0,000

0,000

 

SO2

0,000

0,000

0,000

 

Nox

0,031

0,012

0,019

61,29%

CO

0,004

0,002

0,002

50,00%

CO2

35,272

13,832

21,440

60,78%

pył PM 2,5

0,000

0,000

0,000

 

pył PM 10

0,000

0,000

0,000

 

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

0,092551770

0,03629440

0,05625737

60,78%

 

Efekty termomodernizacji budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego– wyciąg z audytu energetycznego budynku, karty efektu ekologicznego, obliczenia energii końcowej i pierwotnej

 

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN]       1 325 364,06

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]     3 478,76

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

2

3

4

5

6

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1 305,82

463,61

842,21

64,50%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

169,26

49,76

119,50

70,60%

Roczne zużycie opału - węgiel miał kamienny [ton/rok]

58,04

20,60

37,43

64,50%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,871

0,309

0,562

64,52%

SO2

0,929

0,330

0,599

64,48%

Nox

0,174

0,062

0,112

64,37%

CO

1,161

0,412

0,749

64,51%

CO2

116,072

41,208

74,864

64,50%

pył PM 2,5

0,653

0,232

0,421

64,47%

pył PM 10

0,854

0,303

0,551

64,52%

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

6,384714

2,2667079

4,11800662

64,50%

 

Koszty realizacji projektu

Koszty kwalifikowane

Koszt brutto

 

Roboty budowlane - Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

820 911,73

 

Roboty budowlane - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego

423 847,68

 

Roboty budowlane Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego

1 325 364,06

 

Promocja projektu (VAT 23%)

16 499,99

 

Promocja projektu (VAT zw)

13 000,00

 

Prace przygotowawcze - Audyty energetyczne

3 690,00

 

Studium wykonalności

9 500,00

 

Nadzór budowlany w projekcie

60 000,00

 

Zakup środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych- urządzenia do monitorowania mikroklimatu

47 256,60

 

Usługi specjalistyczne - audyty ex-post

7 380,00

 

Razem koszty kwalifikowane

2 727 450,07

 

Koszty niekwalifikowane

 

 

Roboty budowlane Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

255 456,97

 

Roboty budowlane Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego

14 115,36

 

Roboty budowlane Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego

280 548,51

 

Usługi zewnętrzne - szkolenia nauczycieli

4 000,00

 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - sprzęt i programy dla niepełnosprawnych

42 782,00

 

Razem koszty niekwalifikowane

596 902,83

 

 

Ogółem zaplanowane koszty realizacji projektu 3 324 352,90 zł

W tym dofinansowanie Unii Europejskiej   2 195 597,31 zł.

Środki Powiatu Giżyckiego z tytułu udziału własnego – 531 852,76 zł.

Środki Powiatu Giżyckiego z tytułu wydatków niekwalifikowanych – 596 902,83 zł.

Razem udział Powiatu Giżyckiego wynosi – 1 128 755,59 zł.

Termomodernizacja zaplanowanych budynków jest stosunkowo droga w przeliczeniu na efekty energetyczne i ekologiczne, co wynika niewielkiej kubatury sal gimnastycznych i zabytkowego charakteru, ale inne budynki edukacyjne Powiatu zostały już poddane termomodernizacji. Ten fakt nie stawia projektu Powiatu Giżyckiego w roli faworyta.

 

Dokumentacja projektu została opracowana w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z udziałem projektantów Janusza Ejsmonta ( audyty, projekt modernizacji budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego) Andrzeja Kozielskiego (projekt modernizacji Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, projekt modernizacji Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego), Marka Jatkowskiego – projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Uwaga

Projekt będzie realizowany jeżeli uzyska dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiego, co jest zależne od oceny złożonej dokumentacji jak również od konkurencji.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o złożonym projekcie

 

W dniu 30 stycznia 2017 r. został złożony do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko –Mazurskiego wniosek Powiatu Giżyckiego o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

                W ramach tego projektu zakłada się przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji trzech budynków edukacyjnych:

Cele projektu

Rodzaje robót przy poszczególnych budynkach

W przypadku Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych:

Robotom wykonywanym w celu zwiększenia wydajności energetycznej będą towarzyszyły zabiegi w celu poprawy stanu technicznego budynku oraz dostosowanie budynku Sali Gimnastycznej do aktualnych wymagań sanitarnych, bhp i ppoż. i do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne (finansowane jako koszty niekwalifikowane ) polegające na:

W przypadku Sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego zostały wybrane następujące roboty

W przypadku budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego zostały zaplanowane następujące roboty

 

Ze względu na zakres i rodzaj robót, realizacja projektu będzie uciążliwa dla użytkowników. Zajęcia wychowania fizycznego w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych na cały okres modernizacji oraz w budynku II Liceum Ogólnokształcącego na czas maj –czerwiec 2018 będą musiały być przeniesione do innych obiektów Powiatu Giżyckiego.

 

Planowany harmonogram projektu

Okres roku

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych

Sala Gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej

Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej

wrzesień – listopad 2017

Remont dachu i stropu, ocieplenie stropu, roboty przy ścianie zabytkowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych z fundamentami

Ocieplenie ścian i dachu nad przybudówką

Roboty związane z ociepleniem od zewnątrz (wymiana okien i położenie tynku od zewnątrz

grudzień 2017 – kwiecień 2018

Roboty wewnątrz budynku, ocieplenie podłogi, ocieplenie ściany od wewnątrz, przebudowa instalacji grzewczej

 

 

kwiecień – czerwiec 2018

Przebudowa części socjalnej

 

 

maj –czerwiec 2018

 

 

usunięcie istniejącej instalacji grzewczej, ocieplenie od wewnątrz, wykonanie nowej instalacji, zamontowanie pompy ciepła

lipiec -sierpień 2018

 

Roboty wewnątrz Sali związane z instalacją grzewczą i instalacją pompy cieplnej.

 

Wykonane modernizacje przyniosą znaczne efekty energetyczne i ekologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty termomodernizacji Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – wyciąg z audytu energetycznego budynku

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN] 820 911,73

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 340,96

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

1

2

3

4

5

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

982,41

203,77

778,64

79,26%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

16,05

12,65

3,40

21,18%

Roczne zużycie opału - węgiel miał kamienny [ton/rok]

43,66

9,06

34,61

79,26%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,655

0,136

0,519

79,24%

SO2

0,699

0,145

0,554

79,26%

Nox

0,131

0,027

0,104

79,39%

CO

0,873

0,181

0,692

79,27%

CO2

87,324

18,112

69,212

79,26%

pył PM 2,5

0,491

0,102

0,389

79,23%

pył PM 10

0,643

0,133

0,510

79,32%

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

4,80338761

0,99627773

3,80710988

79,26%

 

Efekty termomodernizacji Sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego wyciąg z audytu energetycznego budynku, karty efektu ekologicznego,

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN] 423 847,68

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 643,39

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

2

3

4

5

6

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

633,02

248,23

384,79

60,79%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

31,74

11,03

20,71

65,25%

Roczne zużycie opału - gaz ziemy [m3/rok]

17 636,00

6 916,00

10 720,00

60,78%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,000

0,000

0,000

 

SO2

0,000

0,000

0,000

 

Nox

0,031

0,012

0,019

61,29%

CO

0,004

0,002

0,002

50,00%

CO2

35,272

13,832

21,440

60,78%

pył PM 2,5

0,000

0,000

0,000

 

pył PM 10

0,000

0,000

0,000

 

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

0,092551770

0,03629440

0,05625737

60,78%

 

Efekty termomodernizacji budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego– wyciąg z audytu energetycznego budynku, karty efektu ekologicznego, obliczenia energii końcowej i pierwotnej

 

Koszty kwalifikowane termomodernizacji według audytu [PLN]       1 325 364,06

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]     3 478,76

Parametr

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

Efekt   termomodernizacji (kol.3 - kol.4)

Efekt termomodernizacji w % (kol.5/kol.3)

2

3

4

5

6

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1 305,82

463,61

842,21

64,50%

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]

169,26

49,76

119,50

70,60%

Roczne zużycie opału - węgiel miał kamienny [ton/rok]

58,04

20,60

37,43

64,50%

Emisja

 

 

 

 

Pyły ogółem

0,871

0,309

0,562

64,52%

SO2

0,929

0,330

0,599

64,48%

Nox

0,174

0,062

0,112

64,37%

CO

1,161

0,412

0,749

64,51%

CO2

116,072

41,208

74,864

64,50%

pył PM 2,5

0,653

0,232

0,421

64,47%

pył PM 10

0,854

0,303

0,551

64,52%

Emisja równoważna [Mg SO2 / rok]

6,384714

2,2667079

4,11800662

64,50%

 

Koszty realizacji projektu

Koszty kwalifikowane

Koszt brutto

 

Roboty budowlane - Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

820 911,73

 

Roboty budowlane - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego

423 847,68

 

Roboty budowlane Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego

1 325 364,06

 

Promocja projektu (VAT 23%)

16 499,99

 

Promocja projektu (VAT zw)

13 000,00

 

Prace przygotowawcze - Audyty energetyczne

3 690,00

 

Studium wykonalności

9 500,00

 

Nadzór budowlany w projekcie

60 000,00

 

Zakup środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych- urządzenia do monitorowania mikroklimatu

47 256,60

 

Usługi specjalistyczne - audyty ex-post

7 380,00

 

Razem koszty kwalifikowane

2 727 450,07

 

Koszty niekwalifikowane

 

 

Roboty budowlane Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

255 456,97

 

Roboty budowlane Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego

14 115,36

 

Roboty budowlane Budynek szkoły II Liceum Ogólnokształcącego

280 548,51

 

Usługi zewnętrzne - szkolenia nauczycieli

4 000,00

 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - sprzęt i programy dla niepełnosprawnych

42 782,00

 

Razem koszty niekwalifikowane

596 902,83

 

 

Ogółem zaplanowane koszty realizacji projektu 3 324 352,90 zł

W tym dofinansowanie Unii Europejskiej   2 195 597,31 zł.

Środki Powiatu Giżyckiego z tytułu udziału własnego – 531 852,76 zł.

Środki Powiatu Giżyckiego z tytułu wydatków niekwalifikowanych – 596 902,83 zł.

Razem udział Powiatu Giżyckiego wynosi – 1 128 755,59 zł.

Termomodernizacja zaplanowanych budynków jest stosunkowo droga w przeliczeniu na efekty energetyczne i ekologiczne, co wynika niewielkiej kubatury sal gimnastycznych i zabytkowego charakteru, ale inne budynki edukacyjne Powiatu zostały już poddane termomodernizacji. Ten fakt nie stawia projektu Powiatu Giżyckiego w roli faworyta.

 

Dokumentacja projektu została opracowana w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z udziałem projektantów Janusza Ejsmonta ( audyty, projekt modernizacji budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego) Andrzeja Kozielskiego (projekt modernizacji Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, projekt modernizacji Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego), Marka Jatkowskiego – projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Uwaga

Projekt będzie realizowany jeżeli uzyska dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiego, co jest zależne od oceny złożonej dokumentacji jak również od konkurencji.