STATUT II LO

in Obiekty
16. 02. 05
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 16203

STATUT

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM GUSTAWA GIZEWIUSZA

W GIŻYCKU

 

TEKST UJEDNOLICONY
14 listopada 2017r.

 

ROZDZIAŁ 1
OGÓLNE INFORMACJE O LICEUM

 §1
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ma swoją siedzibę w Giżycku przy ulicy Sikorskiego 3 i jest ponadgimnazjalnym publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

2. Organem prowadzącym i finansującym działalność liceum jest Powiat Giżycki z siedzibą przy Alei 1 Maja 14, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
3. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział (klasa).
4. W liceum prowadzone są oddziały integracyjne.

5. Czas trwania cyklu kształcenia w liceum wynosi 3 lata.
6. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
8. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 9, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.
9. Od klasy drugiej, uwzględniając zainteresowania uczniów i możliwości finansowych liceum, dla danego oddziału lub zespołu wyznacza się od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący.
10. Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli) na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem liceum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA LICEUM

§2
Liceum realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz zdania egzaminu maturalnego.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, poprzez realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa stanowiącego załącznik do statutu.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków liceum i wieku uczniów.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum.
5. W szkole działa system wewnętrznego monitoringu wizyjnego.

 §3
1. Liceum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez istniejący system nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
2. W pracy dydaktyczno-wychowawczej liceum zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

3.II Liceum udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę pedagoga lub psychologa szkolnego, wychowawców klas, rodziców i współpracę z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi i poradniami specjalistycznymi.
4. W miarę potrzeb liceum stwarza odpowiednie warunki do realizacji podstaw programowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowania uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w formie nauczania indywidualnego oraz kształcenia integracyjnego w zespołach klasowych.
5. Liceum umożliwia realizowanie: indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia liceum w skróconym czasie.
6. Organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, których celem jest głównie uzupełnienie braków w wiedzy i umiejętnościach z poszczególnych przedmiotów – w miarę możliwości finansowych.

 §4
1. Liceum realizuje zadania wspomagając ucznia w jego wszechstronnym rozwoju poprzez tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Obowiązkiem jego jest sprawdzenie obecności i odnotowanie w dzienniku zajęć. W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia wysyła ucznia do gabinetu pielęgniarki, jeśli jest ona obecna w szkole. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel informuje o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia. W razie potrzeby rodzice mają zapewnić swemu dziecku opiekę osoby pełnoletniej, która pomoże mu dotrzeć do domu lub do lekarza. Do obowiązku wychowawcy, w przypadku nieobecności ucznia należy wyjaśnienie przyczyn nieobecności.
2) W czasie wycieczek szkolnych oraz obozów czy biwaków opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel liceum prowadzący wycieczkę oraz opiekunowie, którzy zobowiązani są do poznania i przestrzegania przepisów BHP oraz złożenia dyrekcji liceum pisemnej deklaracji o odpowiedzialności za grupę. Uczniowie biorący udział w w/w imprezach winni zapoznać się z odpowiednimi regulaminami i potwierdzić to podpisem.
3) Podczas przerw lekcyjnych oraz wszelkich imprez organizowanych przez liceum, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni przez dyrekcję nauczyciele dyżurni. Obowiązki dyżurnego nauczyciela regulują odrębne zarządzenia Dyrektora liceum podawane do wiadomości bezpośrednio lub w książce zarządzeń. Wykonywanie w/w obowiązków ma głównie na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
2. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, którzy zobowiązani są do zebrania w ciągu pierwszych trzech tygodni roku szkolnego dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej, warunków domowych ucznia. Informacje te mogą być zbierane poprzez ankiety, indywidualne rozmowy z uczniem, indywidualne rozmowy z rodzicami. Informacje o uczniach wychowawca ma obowiązek przechowywać w teczce wychowawcy i przekazać w razie potrzeby zespołowi uczącemu w danej klasie i wspólnie zorganizować szczególne formy opieki. W/w informacje mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb organów liceum za zgodą dyrektora.
3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach:
1) zajęcia specjalistyczne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
2) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniami pełnosprawnymi;
4) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
4. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzona jest stosowna dokumentacja.
5.Ze względu na typ szkoły i jej usytuowanie do oddziału integracyjnego mogą być przyjmowani uczniowie o umiarkowanych dysfunkcjach: ruchowej, neurologicznej, niedosłuchem, niedowidzeniem, niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niedostosowaniem społecznym, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z chorobą przewlekłą

 §5
1. Dyrektor liceum powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej wychowawcą.

2. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele powinni wspierać zadania wychowawcze rodziców tak, by umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.
3. Do zadań wychowawcy należy np.: planowanie i organizowanie, wspólnie z uczniami i rodzicami, różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów i integrujących zespół klasowy, rozwiązywanie konfliktów, koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli uczących w klasie, organizowanie opieki nad uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpraca z rodzicami, informowanie uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia, uwzględnianie programu wychowawczo-profilaktycznego podczas zajęć wychowawczych.
4. W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wychowawczych w danej klasie oraz przygotowania nauczycieli z krótkim stażem do pełnienia obowiązków wychowawcy, dyrektor zobowiązuje ich do ścisłej współpracy z wychowawcami klasowymi na danym poziomie klas.

5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swoją klasę przez cały etap nauczania.
6. Zmiana wychowawcy klasy może być dokonana:
1) w szczególnych przypadkach losowych,
2) z przyczyn organizacyjnych liceum,
3) w sytuacjach konfliktowych – o zmianie decyduje dyrektor po konsultacji ze stroną wnioskującą (rodzice, uczniowie, nauczyciel).
7. W klasach integracyjnych z wychowawcą klasy współpracuje nauczyciel wspomagający.
8. Nauczyciel wspomagający ma za zadanie:
1) wspólnie z innymi nauczycielami wspomaga proces edukacyjny oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym;
2) wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzi pracę wychowawczą z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) w miarę potrzeb uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, pomaga w doborze form i metod pracy z posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
9. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy:
1) współpraca z wychowawcą klasy i wspieranie go w działaniach wychowawczych;
2) współpraca z rodzicami w czasie roku szkolnego wg potrzeb;
3) spotkania z nauczycielem przedmiotu, celem ustalania zakresu wsparcia;
4) udział w spotkaniach z rodzicami ucznia oraz z nim samym na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu) w celu umożliwienia wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu wspomagania;
5) analizowanie i gromadzenie/uzupełnianie dokumentacji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
6) pomoc uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, w zależności od potrzeb ucznia i zaleceń zawartych w orzeczeniu;
7) wspieranie ucznia w sytuacji trudności w komunikacji z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami;
8) aktywizowanie i motywowanie ucznia do pracy na lekcji;
9) sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie dokumentacji ucznia celem modyfikowania i doskonalenia pracy nauczyciela wspomagającego;
10) zgłaszanie wychowawcy, pedagogowi, psychologowi szkolnemu i pracującemu z uczniem innemu specjaliście trudności w pracy z uczniem w celu znalezienia optymalnej dla niego metody wspomagające

 ROZDZIAŁ 3
ORGANY LICEUM

 §6
Organami liceum są:

1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

 §7
1. II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku kieruje nauczyciel lub menadżer, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Do zadań dyrektora liceum należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego – z wyjątkiem dyrektora nie będącego nauczycielem,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym liceum zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi liceum,
6) terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
7) ustalanie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek,
8) organizowanie kontroli wewnętrznej,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
10) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w liceum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
1) Dyrektora liceum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Giżycku,
2) pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor liceum zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym liceum,
3) Dyrektor liceum w szczególności decyduje w sprawach:
a) przyznawania nagród oraz kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom liceum,
b) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników liceum.
4. W ramach swoich kompetencji dyrektora szkoły:
1) wydaje uczniom zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
2) powierza i odwołuje nauczycieli z utworzonych w szkole stanowisk kierowniczych,

5. Dyrektor liceum w drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Liceum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
6. Dyrektor liceum odpowiedzialny jest między innymi za:
1) powierzony majątek i należyte jego zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją,
2) terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych,
3) wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów,
4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5) właściwą gospodarkę drukami ścisłego zarachowania,
6) realizację instrukcji obiegu dokumentów, zakładowy plan kont oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wyposażenie jednostki,
7) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań.
7. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§8
1. W liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem liceum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor liceum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor liceum.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego liceum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Dyrektor liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu liceum.

 §9
Zadania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

 §10
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu Statutu liceum, jak również propozycji jego zmian, a po uzgodnieniu z radą rodziców oraz samorządem uczniowskim ich uchwalenie,
2) zatwierdzanie planów pracy liceum, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i samorząd,
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w liceum po zaopiniowaniu tych projektów przez radę rodziców i samorząd,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli liceum,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7) zatwierdzanie wniosków Dyrektora liceum dotyczących kryteriów oceny wyników pracy nauczycieli,
8) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,
9) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzanie funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w liceum,
3) projekt planu finansowego liceum,
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje Dyrektora liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna ma w szczególności prawo do:
1) oceniania z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu liceum i występowania z wnioskami do Dyrektora liceum, organu prowadzącego oraz do powiatowej czy wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
2) występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad liceum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności liceum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w liceum; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
3) występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w liceum; w takich przypadkach organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
4) uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych liceum,
5) występowania do Dyrektora liceum z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela.
6) występowania z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 §11
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Dyrektor liceum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w §11 ust.1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący liceum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym liceum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady. Protokół wraz z załącznikami jest do wglądu wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników liceum.

 §12
1. W liceum działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ szkoły, będąca reprezentacją rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów liceum.

4. Liceum widzi w rodzicach rzecznika interesów rodziny, respektując władzę rodzicielską i prawo rodziców do ingerencji w życie liceum.
5. Rodzice mogą powoływać rady rodziców klas a działają na podstawie przez siebie opracowanych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z celami programowymi liceum.
6. W celu wspierania działalności statutowej liceum rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego liceum
2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania liceum
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4) opiniowanie pracy nauczycieli i wychowawców,

5) opiniowanie i występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach liceum do wszystkich jej organów.

 §13
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, będący jej społecznym organem.

2. Samorząd Uczniowski przyjmuje strukturę organizacyjną, regulamin, program i plany działania w formie ustalonej przez siebie. Nie mogą być one sprzeczne z celami programowymi oraz statutem liceum.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie liceum.
4. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz informowania społeczności liceum o swej działalności w formach uzgodnionych z Dyrektorem liceum,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna – doradcy samorządu szkolnego oraz rzecznika praw uczniowskich.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem liceum może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Samorząd Uczniowski opiniuje:

1) pracę nauczyciela – jeżeli o taką opinię zwróci się Dyrektor liceum,
2) zachowanie ucznia, przed wydaniem przez Dyrektora decyzji w sprawie skreślenia go z listy uczniów.

 §14
1. W liceum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej liceum.

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia i organizacji o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wyraża Dyrektor liceum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 §15
1. Pracą liceum kieruje Dyrektor. Do realizacji zadań statutowych liceum powołuje on wicedyrektora, który:

1) pełni funkcje dyrektora w przypadku jego nieobecności w liceum,
2) wykonuje ujęte w planie rocznym czynności nadzoru pedagogicznego, w tym hospitacje zajęć nauczycieli, kontrolę dokumentacji i badania bieżące oraz prowadzi dokumentację nadzoru w tym zakresie,
3) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacyjnego w części dydaktycznej oraz tygodniowego rozkładu zajęć,
4) koordynuje sprawy związane z udziałem uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
5) analizuje na bieżąco poziom realizacji planu pracy liceum,
6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
7) współpracuje z nauczycielami w zakresie planowania pracy dydaktycznej liceum,
8) współpracuje z przedstawicielami Rady Pedagogicznej w ramach pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych lub innych powołanych do realizacji zadań szkoły,
9) organizuje nauczanie indywidualne w liceum wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji,
10) przedstawia propozycje oceny pracy nauczycieli,
11) współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
12) organizuje spotkania z rodzicami uczniów – wywiadówki,
13) przeprowadza egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne (w tym kompletuje dokumentację),
14) przygotowuje zakresy czynności poza dydaktycznych dla nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
15) współpracuje z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w zakresie planowania i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej liceum,
16) zleca nauczycielom wykonanie doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania liceum.
2. Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych w liceum przewidziane są stanowiska pedagoga lub psychologa szkolnego.

 §16
1. Organy liceum zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, między innymi przez:

1) udział Dyrektora liceum w posiedzeniach rady pedagogicznej,
2) udział dyrekcji w spotkaniach uczniowskiego samorządu szkolnego,
3) zapraszanie przedstawicieli Rady Rodziców na zebrania Rady Pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek.
2. Sprawy sporne między organami liceum załatwia Dyrektor liceum w postępowaniu wyjaśniającym, udzielając w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zażalenia pisemnej, wyczerpującej odpowiedzi. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu powiadamia organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego liceum jest ostateczna.
3. Liceum stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje konfliktowe pomiędzy:
1) uczniem a: innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem liceum rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale dyrektora liceum, pedagoga lub psychologa szkolnego, samorządu uczniowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, a w sytuacjach trudnych – rzecznika praw ucznia,
2) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem liceum rozwiązuje Dyrektor liceum,
3) nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor liceum; w przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz rzecznik praw ucznia,
4) nauczycielem a dyrektorem liceum rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego liceum.

ROZDZIAŁ 4
WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 §17
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

2. Celem wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i opiekuńcze dla rodziców organizuje się:
1) zebrania informacyjne na początku roku szkolnego,
2) wywiadówki śródsemestralne, po jednej w każdym semestrze oraz na zakończenie I i II semestru nauki,
3) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi ich dzieci, pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem liceum i jego zastępcą,
4) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb.
3. Rodzice (opiekunowie) ucznia mają prawo do:
1) poznania zadań i zamierzeń wychowawczych oraz wpływania na ich treść w danej klasie i w liceum
2) znajomości Statutu Liceum i innych dokumentów wewnątrzszkolnych regulujących jej funkcjonowanie,
3) zapoznania przez wychowawców i nauczycieli z WSO oraz PSO jak również swobodnego dostępu przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
4) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) konsultacji i uzyskiwania porad na temat predyspozycji ucznia do dalszego kształcenia,
6) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy liceum.
4. Rodzice maja obowiązek:
1) uczestniczenia w zebraniach klasowych w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły oraz systematycznego kontrolowania postępów swego dziecka w nauce,
2) informowania wychowawcy lub dyrektora szkoły o nieobecności ucznia (choroba, wyjazd, sprawy rodzinne) oraz terminowego usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
5. Nauczyciele mają obowiązek uwzględniania różnych okoliczności domowych i życiowych u swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej.
6. Nauczyciele mają obowiązek poinformować dyrektora szkoły o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika. Dyrektor do dnia zakończenia roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o szkolnym zestawie podręczników na kolejny rok szkolny.
7. Rodzice mają obowiązek zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników wskazanych przez liceum.
8. Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych określone są w Rozdziale 10 §44 i §47 Statutu.
9. Dyrektor liceum może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodziców i jej Prezydium z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA PRACY LICEUM

 §18
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
1) arkusz organizacji liceum opracowuje dyrektor liceum, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych do dnia 30 kwietnia każdego roku,
2) arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 §19
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej liceum, których wymiar określają ramowe plany nauczania, podstawy programowe, programy nauczania oraz szkolny program wychowawczo - profilaktyczny są:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne w ramach klasy,
2) obowiązkowe zajęcia lekcyjne w zespołach międzyoddziałowych,
3) zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
4) zajęcia nadobowiązkowe,
5) zajęcia pozalekcyjne – w miarę możliwości finansowych.
6) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
7) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
8) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
2. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa prowadzenia zajęć podejmuje przed rozpoczęciem roku szkolnego Dyrektor na podstawie szczegółowych zasad podziału uczniów na grupy określonych rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez liceum, a także następujących zasad:
1) podział na grupy w oddziałach powinien zapewniać: możliwość realizacji celów wynikających z treści programów nauczania, konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, na nie więcej niż na połowie obowiązkowych zajęć,
2) na zajęciach z języków obcych i informatyki podział na grupy jest obowiązkowy, jeżeli grupa przekracza 24 uczniów,
3) zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w grupach od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe.
5. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości kadrowe i finansowe liceum, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.
6. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych a także w formie wycieczek i wyjazdów (obozy naukowe, wycieczki, wymiany zagraniczne) przy czym:
1) liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu liceum (w miarę możliwości finansowych) nie może być niższa niż 15 uczniów,
2) liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 §20
1. Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania, jest również formą realizacji podstaw programowych i obowiązkowego programu Liceum.

2. Wszelkie działania zmierzające do zakłócenia pracy lekcyjnej wynikającej z tygodniowego rozkładu są kategorycznie zakazane.
3. Zmiany w tygodniowym rozkładzie lekcji muszą być zgłoszone dyrekcji i zapisane w „Księdze zastępstw” znajdującej się u wicedyrektora. Powodem ich mogą być:
1) zwolnienia chorobowe i szpitalne nauczycieli,
2) urlopy na doskonalenie i szkolenie nauczycieli,
3) urlopy okolicznościowe i bezpłatne,
4) udział klas lub nauczycieli w wycieczkach i innych zajęciach poza terenem liceum,
5) zastępstwa „koleżeńskie”,
6) wyjścia do kina, udział w zawodach sportowych czy inne okolicznościowe imprezy.
4. O planowanej zmianie rozkładu nauczyciel i uczniowie muszą być poinformowani z wyprzedzeniem.
5. Nauczyciele maja prawo do wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.
6. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność poznawczą lub ruchową uczniów oraz za bezpieczne ich używanie.
7. Nauczyciele mają obowiązek maksymalnie ułatwić uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego i motywować ich aktywność w osiąganiu celów i zadań lekcyjnych.
8. Władze szkoły mają obowiązek zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne.
9. Praca domowa jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowania się do następnych lekcji (np. przeczytanie lektury, znalezienie materiałów w źródłach itp.).
10. Przy zadawaniu prac domowych obowiązuje zasada – im więcej czasu mamy na dany przedmiot w tygodniowym rozkładzie nauczania – tym w mniejszym stopniu powinno się stosować pracę domową.

 §21
1. Do realizacji celów statutowych w liceum zapewnia się możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki z czytelnią,
3) gabinetu pielęgniarki higieny szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
4) zespołu budynków oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5) miejsc w internacie lub bursie dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne w obiektach szkolnych organizowane są zgodnie z następującymi zasadami:
1) uczniowie mają prawo do korzystania z klasopracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych oraz urządzeń i wyposażenia liceum zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) w salach lekcyjnych uczniowie przebywają tylko pod opieką osoby dorosłej lub za wiedzą opiekuna sali,
3) nauczyciel ma obowiązek kontrolować obecność uczniów na każdej lekcji,
4) nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia; dostrzeżone zagrożenia musi usunąć albo zgłosić kierownictwu liceum,
5) każda pracownia musi posiadać regulaminy określające użytkowanie jej oraz znajdującego się w niej sprzętu, a uczniowie są zobowiązani do ich przestrzegania,
6) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów.

 §22
1. Każdy uczeń ma obowiązek korzystania z szatni. Liceum nie odpowiada za zniszczenie lub stratę pozostawionego w szatni mienia.

2. Uczeń nie przynosi do liceum bez potrzeby większej gotówki i wartościowych przedmiotów, jeżeli je posiada to sam ponosi za nie odpowiedzialność.
3. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży czy np. obuwia. Szatnia nie powinna być pozostawiana bez zamknięcia.
4. Za czystość w szatni oraz jej zamknięcie odpowiadają dyżurni wyznaczeni przez wychowawcę.

 §23
1. Każda klasa lub jej grupa, opiekuje się jedną salą szkolną wspólnie z nauczycielem – opiekunem pracowni lub klasopracowni.

2 Klasa opiekująca się salą ma prawo do:
1) wystroju sali wg własnej koncepcji, zaakceptowanej przez nauczyciela – opiekuna sali,
2) wykorzystania jej do urządzenia zebrań klasowych, wieczorków towarzyskich i innych zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem – opiekunem.
3. Klasa opiekująca się salą ma obowiązek:
1) przestrzegania ładu i porządku w przydzielanej sali,
2) dbania o stan dekoracji i jej aktualizację,
3) dokonywania okresowego przeglądu stanu sprzętu i jego ewentualnej naprawy,
4) zgłaszania zauważonych szkód wymagających fachowej naprawy nauczycielowi – opiekunowi sali.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz o jej stan po skończonych lekcjach. Do ich obowiązków należy:
1) dobre przewietrzenie sali,
2) dbanie o czystość tablicy oraz klasy,
3) pomoc prowadzącemu zajęcia w przygotowaniu przyrządów i pomocy naukowych zarówno przed jak i po lekcji,
4) jeżeli prowadzący zajęcia wymaga, zgłoszenie na piśmie uczniów nieobecnych na lekcji,
5) zgłaszanie dyrekcji liceum faktu nie obywania się zaplanowanych zajęć, po upływie 10 minut od dzwonka,
6) dopilnowanie aby krzesła po ostatniej lekcji w danej klasie, były położone na ławkach.

 §24
1. Liceum prowadzi bibliotekę szkolną będącą pracownią, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych liceum.
3. Organizacja biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami liceum, umożliwia wykonywanie zadań szczególnie w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni,
3) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w klasach.
5. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
a) udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni,
b) udzielać potrzebnych czytelnikom informacji,
c) udzielać porad przy wyborze lektury,
d) prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e) informować na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach dwa razy w ciągu roku szkolnego,
f) prowadzić różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze).
2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
a) gromadzić i opracowywać zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi krajowej sieci bibliotecznej. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się przy pomocy programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia szkolnego księgozbioru, który jest przystosowany do przeprowadzania skontrum,
b) zabezpieczać zbiory przed zniszczeniem,
c) sporządzać plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania,
d) prowadzić statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki.
3) współpracować z innymi bibliotekami poszerzając własną ofertę oraz wskazując interesujące nowości wydawnicze.
6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy liceum oraz rodzice. Uczniowie korzystają z niej na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy liceum na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka.
7. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu

 §25
Sala gimnastyczna jest obiektem sportowym i jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, w której obowiązują następujące zasady:

1. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym liceum. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.
2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
3. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektor liceum.
4. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
6. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
7. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny.
8. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.
9. Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela.
10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.

 §26
1. Uczeń przebywając w budynkach i pomieszczeniach liceum ma obowiązek:

1) przestrzegania zasad poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych,
2) zgłaszania dyżurującemu nauczycielowi (dyrekcji) dostrzeżone zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa oraz awarie urządzeń i sprzętu.
2. Uczeń może być wyznaczony do wykonywania prac porządkowych w pomieszczeniach szkolnych lub w otoczeniu liceum.
3. W budynkach liceum i ich otoczeniu nie wolno mieć przy sobie, używać lub nakłaniać do używania środków odurzających i alkoholu.
4. We wszystkich pomieszczeniach liceum obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

ROZDZIAŁ 6
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 §27
1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

2 Dyrektor powołuje zespół nauczycieli oraz koordynatora, których zadaniem będzie zorganizowanie i świadczenie pomocy.
3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają”:
a) nauczyciele pracujący z uczniem,
b) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Każdy nauczyciel i specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnych uzdolnień,
b) zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,
c) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu,
d) dokonywanie bieżącej obserwacji efektywności działań zalecanych przez zespół.

5. Opracowano procedurę organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

ROZDZIAŁ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 §28
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.
3. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należą w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
3) poszanowanie godności osobistej uczniów,
4) dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i inny sprzęt liceum,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz wzbogacanie i aktualizowanie swojej wiedzy, między innymi przez:
a) przegląd publikacji naukowych, popularnonaukowych, podręczników itd.,
b) udział w konferencjach metodycznych i pracach zespołów przedmiotowo – metodycznych,
c) publikacje i prace własne (skrypty, zeszyty ćwiczeń, wzorcowe konspekty, testy, programy autorskie, pomoce dydaktyczne, programy i trasy wycieczek),
d) staranne i pełne przygotowywanie się do każdej lekcji,
e) przygotowywanie uczniów do konkursów, zawodów i olimpiad,
9) informowanie rodziców uczniów, wychowawców klas, dyrekcji liceum i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów: podczas konsultacji indywidualnych oraz na zebraniach informacyjnych i wywiadówkach,
10) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych.

 §29
1. W liceum działają zespoły przedmiotowe. Nauczyciele mają obowiązek współpracować ze sobą w ramach zespołu. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora liceum przewodniczący zespołu.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego z uwzględnieniem badań wyników nauczania i udziału uczniów w olimpiadach i konkursach,
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów (PSO) oraz sposobów osiągania założonych celów edukacyjnych,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 §30
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności licealnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
4) utrzymuje kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i liceum.
5) współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie liceum określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3. Swoje zadania wychowawca spełnia poprzez różnorodne formy pracy z uczniami, w zależności od ich wieku, potrzeb oraz warunków środowiskowych, a w szczególności przez:
1) spotkania i narady uczniów,
2) ogólne zebrania społeczności liceum z dyrektorem i nauczycielami,
3) plebiscyty i ankiety,
4) uroczystości i kultywowanie właściwych tradycji,
5) wyróżnienia uczniów.
4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji liceum, właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Pomoc ta może wystąpić w formie:
1) zbiorowej:
a) konsultacji dla określonej grupy nauczycieli,
b) zebrania zespołów samokształceniowych (międzyszkolnych i szkolnych),
c) konferencji metodycznych;
2) indywidualnej:
a) konsultacji w miejscu pracy nauczyciela,
b) lekcji koleżeńskich otwartych organizowanych w liceum oraz przez doradcę metodycznego,
c) hospitacji lekcji lub zajęć prowadzonych przez nauczyciela w liceum,
d) przydzielenie doświadczonego nauczyciela – opiekuna stażu.
3) szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem specjalistów.

 §31
1. Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodu.

2. Nauczyciel ma prawo do:
1) pracy w warunkach umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych,
2) do samodzielnego wyboru programu nauczania swego przedmiotu,
3) do samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników (głównego, jak i pomocniczych) do prowadzenia swego przedmiotu,
4) ustalenia zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny, usprawiedliwienia niewykonania pracy domowej itp. oraz oceniania pracy domowej tak jak pracy klasowej.
5) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora liceum, Rady Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli i instytucji oświatowych,
6) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych,
7) zgłaszania pod adresem Dyrektora, Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą liceum.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za właściwy wybór podręcznika pod względem jego walorów treściowych, metodycznych i wydawniczych – w odniesieniu do realizowanych podstaw programowych oraz programu liceum.
4. Nauczyciel ma obowiązek:
1) kontrolowania i sprawdzania zadawanych uczniom prac.

ROZDZIAŁ 8
UCZNIOWIE LICEUM, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§32
1. Do liceum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 16 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.

2. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów liceum opracowuje Regulamin Rekrutacji określający szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów do klas pierwszych.

 §33
1. Określenie zasad rekrutacji :

1) O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2) Do oddziałów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku zostanie przyjętych po 24 absolwentów gimnazjum. Liczba oddziałów ustalona zostanie przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3) Kandydaci będą przyjmowani do Liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów (maksymalnie 200 pkt.), będących sumą wynikającą z kryteriów przedstawionych w ust 4 z zastrzeżeniem ust 5 i ust 6, do wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach, którymi dysponuje liceum.
2. 1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku w terminie określonym przez kuratora oświaty składają podanie na druku (uwzględniając informacje opisane w ust.3.) przygotowanym przez II LO w Giżycku, wraz z wymaganymi załącznikami
2) Po zakończeniu roku szkolnego w gimnazjum w terminie określonym przez kuratora oświaty kandydaci zobowiązani są do dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu – oryginałów lub poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii.
3. 1) II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku umożliwi kandydatom naukę dwóch języków obcych (przy czym nauka jednego z nich, musi być kontynuacją nauki języka z gimnazjum) wybranych spośród:
a) języka angielskiego,
b) języka niemieckiego,
c) języka rosyjskiego,
2) Nauczanie wyżej wymienionych języków obcych może być rozpoczęte od podstaw w zależności od potrzeb oraz możliwości.
3) Nauczanie języków obcych będzie organizowane z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
1) Oceny wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum, z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka+ 2 inne przedmioty, zgodnie z regulaminem ,w przeliczeniu na punkty, zgodnie z zarządzeniem właściwego Kuratora oświaty o naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,
2) Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty przyznawane są zgodnie z zarządzeniem właściwego Kuratora oświaty o naborze do klas ponadgimnazjalnych
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) sukcesy wynikające z udziału w konkursach organizowanych przez kuratora,
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
3) Liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum ustalona w zaświadczeniu wydanym przez OKE. Jej maksymalna wartość może wynosić 100 pkt.
5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust 4.
6. Przy przyjmowaniu do II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, w przypadku równorzędnych wyników (całkowitej sumy punktów) uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4) kandydaci z rodzin wielodzietnych, z rodzin z niepełnosprawnością jednego lub obojga rodziców,

5) uczniowie z oceną wzorową z zachowania.
7. Regulamin rekrutacji, opracowany w oparciu o §33 podaje do wiadomości kandydatom dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż do końca lutego.
8. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku. Ogłoszenie wyników rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku nastąpi w terminie określonym przez kuratora oświaty.
9. 1) Kandydaci umieszczeni na listach przedstawiających wyniki rekrutacji zdecydowani na podjęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki oraz dostarczyć oryginały świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym przez kuratora oświaty,
2) Kandydaci, którzy nie dopełnią obowiązku określonego w pkt.1 zostaną skreśleni z list,
3) Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku nastąpi w terminie określonym przez kuratora oświaty.
10. W przypadku niedokonania pełnego naboru do klas pierwszych, dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie określonym przez kuratora oświaty.

 

 • 34
 1. Uczeń ma prawo do:
  1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w liceum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  3) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej,
  4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym,
  5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia liceum, a także światopoglądowych, w tym religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych uczniów,
  6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
  8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  10) wpływania na życie liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w liceum,
  11) swobodnego wyboru zajęć ujętych w podstawie programowej w rozszerzonym zakresie w liceum lub zajęć nadobowiązkowych w zależności od zainteresowań, uzdolnień, potrzeb, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bhp i możliwości organizacyjnych oraz finansowych liceum,
  12) nagradzania go za szczególne osiągnięcia,
  13) w ciągu nauki w publicznym liceum ogólnokształcącym do jednokrotnego powtarzania klasy,
  14) szerokiej i pełnej informacji o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z przepisów oświatowych,
  15) równomiernego obciążania w ciągu tygodnia pisemnymi sprawdzianami z zachowaniem zasad wyszczególnionych w Rozdziale 9 Statutu,
  16) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie mają prawo do:
  1) znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
  2) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia trudności w toku lekcji,
  3) wpływania (poprzez zgłaszanie swoich propozycji) na wybór form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,
  4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, znajomości ustalonych przez nauczyciela wymogów edukacyjnych oraz sposobów kontroli postępów w nauce,
  5) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy, jeżeli nauczyciel podejmie decyzję, że zeszyt będzie podlegał ocenie,
  6) brania pod uwagę przez nauczyciela, czy jest fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień,
  7) oceny pracy domowej zadanej przez nauczyciela.

 

 • 35
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie liceum, a zwłaszcza dotyczących:
  1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu liceum,
  2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników liceum,
  3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w liceum,
  5) godnego reprezentowania liceum.
  2. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie mają obowiązek :
  1) starannego przygotowania się do zajęć i aktywnego w nich udziału,
  2) przestrzegania ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji, uzupełnienia braków wynikających z absencji,
  3) starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela,
  4) starannego i estetycznego wykonywania pracy domowej,
  5) kształtowania nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym zostały polecone.
  6) nie korzystać z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywająco – odtwarzających, a także umożliwiających korzystanie z Internetu (chyba, że zezwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia)
  3. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność w postaci stosownej oceny, jeśli nie wywiązują się z pracy domowej lub stosują chwyty nie fair, np. “zapominając zeszytu”.
  4. Wobec osób nie przestrzegających postanowień zawartych w ust.2 pkt 6 zastosowane zostanie zarekwirowanie i zabezpieczenie urządzeń, aż do odbioru ich przez rodziców lub prawnych opiekunów u dyrektora szkoły.

 

 • 36

1.Postanowienia dotyczące frekwencji:
1) Usprawiedliwień nieobecności dokonuje się za pośrednictwem dzienniczka, dziennika elektronicznego, telefonicznie lub osobiście
2) Ewidencję nieobecności uczniów z odpowiednim uzasadnieniem prowadzi wychowawca.
3) zwolnień uczniów z lekcji w całym dniu nauki może dokonać wychowawca klasy lub dyrektor
4) zwolnień uczniów z pojedynczych lekcji może dokonać nauczyciel przedmiotu
5) zwolnienie z lekcji przez pielęgniarkę medycyny szkolnej nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem godziny – musi być ono potwierdzone przez rodzica,
6) rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecności uczniów (za pośrednictwem „dzienniczka”), dopóki frekwencja poszczególnych uczniów i klasy nie budzi zastrzeżeń. W przeciwnym razie wychowawca, zespół nauczycieli uczących w danej klasie i dyrekcja liceum określają specjalne rygory dotyczące usprawiedliwiania nieobecności,
7) każdy nauczyciel chcący zwolnić ucznia (grupę uczniów) z lekcji prowadzonych przez innego nauczyciela uzgadnia tę możliwość z nauczycielem prowadzącym zajęcia przed lekcją
2. Licealista, który ukończył 18 lat ma prawo do osobistego usprawiedliwiania nieobecności, jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie wniosą do wychowawcy klasy zastrzeżeń.
3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
4. Frekwencja uczniów poniżej 90 % kwalifikuje klasę do wnikliwej analizy dokonywanej przez wychowawcę, samorząd klasowy, klasową radę rodziców i dyrekcję liceum.
5. Uczeń, który uzyskuje średnią frekwencję poniżej 85% nie otrzymuje zezwolenia na wycieczkę rekreacyjną (po wyłączeniu nieobecności z powodu przewlekłej choroby).
6. Ucznia, który zadeklarował uczestnictwo w lekcjach religii obowiązują ogólne zasady dotyczące frekwencji.

 • 37
 1. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia z funduszów liceum za:
  1) osiąganie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu,
  2) działalność społeczną i samorządową,
  3) uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, turniejach,
  4) sukcesy sportowe i artystyczne,
  5) 100-procentową frekwencję,
  2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w formie:
  1) pochwały wychowawcy klasy,
  2) pochwały dyrektora liceum,
  3) listu gratulacyjnego do rodziców,
  4) nagrody książkowej lub rzeczowej,
  5) dofinansowanie do wycieczki krajowej.
  3. Stypendium za najlepsze wyniki w nauce i w sporcie– zasady przyznawania określa załącznik „stypendia”.
  4. Najlepszy uczeń w liceum może otrzymywać stypendium Prezesa Rady Ministrów – zasady przyznawania określa załącznik „stypendia”.
  5. Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem wynikającym z regulaminów przyznania nagród mogą zgłosić: rada klasowa, samorząd uczniowski, wychowawca klasy, nauczyciele przedmiotów, dyrektor liceum.
  6. Za wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie przedmiotowej, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt liceum i rodzicom – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu, osiągnięcia te mogą być odnotowane na świadectwie ukończenia liceum.

 

 • 38
 1. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Liceum, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za złe zachowanie w szkole i poza jej terenem uczeń może być ukarany:
  1) naganą wychowawcy klasy udzieloną indywidualnie lub wobec całej klasy,
  2) upomnieniem Dyrektora liceum udzielonym w obecności wychowawcy,
  3) naganą Dyrektora liceum udzieloną indywidualnie lub wobec innych uczniów (informacja o zastosowaniu tej kary, jest załącznikiem do arkusza ocen usuwanym po roku nienagannego zachowania),
  4) naganą Dyrektora liceum z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów,
  5) skreśleniem z listy uczniów,
  6) zawieszeniem w prawach ucznia (o czasie decyduje dyrektor, zawieszenie stosuje się dla potrzeb wyjaśnienia zaistniałej sytuacji problemowej).
  7) przeniesieniem ucznia do innej klasy.
  2. Za uchylanie się od obowiązku nauki ustala się następującą gradację kar:
  1) nagana wychowawcy za opuszczenie bez usprawiedliwienia 8-miu godzin lekcyjnych z różnych przedmiotów lub 4 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu (3 spóźnienia nieusprawiedliwione traktowane są jak 1 godzina nieusprawiedliwiona)
  2) nagana dyrektora za kolejne nieusprawiedliwione 6 godzin lekcyjnych z różnych przedmiotów lub 4 godziny z jednego przedmiotu po udzielonej naganie wychowawcy
  3) nagana dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów za kolejne nieusprawiedliwione 6 godzin lekcyjnych z różnych przedmiotów lub 4 godziny z jednego przedmiotu
  4) rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów po kolejnym dniu lub 3 pojedynczych godzinach nieusprawiedliwionych
  5) procedura postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów stanowi załącznik do statutu
  3. Kary są wyrazem ujemnej oceny przewinienia ucznia, a ich dolegliwość uzależniona jest od stopnia winy, rodzaju przewinienia, rozmiaru szkody, sposobu działania, pobudek czynu, warunków osobistych ucznia.
  4. Cele, jakie stawia się, wymierzając karę to:
  1) wychowanie (pouczenie) sprawcy przewinienia,
  2) oddziaływanie wymierzonej kary na innych.
  5. Z całą stanowczością w sytuacjach szczególnie drastycznych rada pedagogiczna karać będzie z pominięciem stopniowania kar za:
  1) chuligaństwo,
  2) spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających,
  3) przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  4) posiadanie i handel środkami odurzającymi lub narkotykami.
  5) zagrożenie demoralizacją, przymuszanie do czynności seksualnych,
  6) jakiekolwiek przejawy wywierania presji fizycznej i psychicznej wobec osób trzecich,
  7) upowszechnianie w środkach masowego przekazu treści znieważających godność osób trzecich,
  8) narażanie na niebezpieczeństwo osobę własną lub innych,
  9)Iskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym.
  Punkty od 1) do 9) dotyczą zachowań na zajęciach organizowanych przez liceum w szkole i poza nią.
  6. Kara wymieniona w ust.1 pkt.5 wymierzana jest w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu liceum opisanych w ust.4. Zagrożone są nią również postępki polegające na:
  1) wszczynaniu bójek i awantur na terenie liceum,
  2) umyślnym uszkodzeniu ciała innych uczniów lub pracowników szkoły połączonym z poważnymi następstwami,
  3) celowym niszczeniu i uszkadzaniu mienia szkolnego, niszczenia i fałszowania dokumentacji szkolnej,
  4) świadomym spowodowaniu w szkole niebezpieczeństwa powszechnego, polegającym na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i zamachu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku,
  5) kradzieży mienia szkolnego i prywatnego,
  6) znieważaniu innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników liceum,
  7)Inieuzasadnionej, długotrwałej absencji (50% nieobecności nieusprawiedliwionej w jednym miesiącu) po wyczerpaniu przez liceum możliwości egzekwowania obecności.
  7. Stosowanie kary wymienionej w ust.1 pkt.5:
  1) wymierzane i zawieszane jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
  2) może być zawieszone (nie dłużej niż sześć miesięcy), jeżeli uczeń otrzyma poręczenie wychowawcy i organu przedstawicielskiego samorządu uczniowskiego.
  8. Stosowny wniosek składa się do dyrektora liceum, który przedstawia go radzie pedagogicznej. Pozytywne rozpatrzenie przez radę pedagogiczną tego wniosku wstrzymuje wykonanie kary w okresie próby pod warunkiem, że uczeń nie popełni żadnego wykroczenia.
  9. Dyrektor liceum lub wychowawca w formie pisemnej natychmiast powiadamia rodziców ucznia o wymierzonej karze.
  10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w formie pisemnej:
  1) w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt. 3 i 4 do dyrektora liceum; dyrektor jest zobowiązany przedstawić odwołanie do rozpatrzenia radzie pedagogicznej,
  2)I w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt.5 do kuratora oświaty lub organu prowadzącego.
  11. W ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania zainteresowani winni otrzymać na piśmie decyzję ostateczną.
  12. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny zachowania.

ROZDZIAŁ 9
TRADYCJE UCZNIOWSKIE I LICEALNE

 • 39
 1. Otrzęsiny – na początku klasy pierwszej:
  1) w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego odbywają się „Otrzęsiny” dla uczniów klas pierwszych oraz uroczystość ślubowania, w trakcie której uczeń otrzymuje prawo do tytułu „licealisty”,
  2) otrzęsiny przygotowuje, organizuje i przeprowadza w formie gier i zabaw klasa druga, która wygrała współzawodnictwo w nich w roku poprzednim,
  3) organizatorzy mają prawo oczekiwać pomocy, w przygotowaniu „Otrzęsin” od samorządu szkolnego, dyrekcji liceum oraz wychowawców klas pierwszych.
  2. Studniówka – 100 dni przed maturą:
  1) podkreśleniem tak ważnego wydarzenia w życiu każdego licealisty, jakim jest egzamin maturalny, jest karnawałowa zabawa maturzystów organizowana przez rodziców.
  3. Dzień Wiosny – 21 marca:
  1) wyrażając radość z nastania wiosny w tym dniu, w tradycyjny sposób, uczniowie poszczególnych klas mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas imprezy na terenie liceum lub samorząd szkolny przygotowuje ogólnoszkolną imprezę rozrywkową,
  2) władze liceum mają obowiązek przystosowania organizacji dnia szkolnego stosownie do propozycji zgłaszanych przez samorządy klasowe lub samorząd szkolny,
  3) nieusprawiedliwione nieobecności uczniów tego dnia będą traktowane na ogólnych zasadach.
  4. Święto Szkoły:
  1) Święto Szkoły ustanawia się dla upamiętnienia rocznicy nadania szkole imienia Gustawa Gizewiusza oraz urodzin patrona 21 maja,
  2) obchody Święta Szkoły odbywać się będą w maju w dniu nie kolidującym z harmonogramem matur, termin ustalany będzie rokrocznie nie później niż do końca I semestru
  3) udział uczniów II LO w Święcie Szkoły jest obowiązkowy,
  4) w tym dniu odbywają się lekcje i zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodne z zatwierdzonym planem święta szkoły
  5) nieusprawiedliwione nieobecności uczniów tego dnia będą traktowane na ogólnych zasadach.
  5. Ubiór licealisty:
  1) każdy licealista posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
  a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału liceum,
  b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji liceum,
  c) imprez okolicznościowych, jeżeli decyzję taką podejmie wychowawca klasy, rada pedagogiczna lub dyrektor liceum,
  2) przez strój galowy należy rozumieć:
  a) dla dziewcząt – granatową lub czarną spódnicę lub spodnie i białą bluzkę,
  b) dla chłopców – białą koszulę, ciemne spodnie.
  3) Ubiór codzienny ucznia , może podkreślać jego osobowość, przy zachowaniu następujących ustaleń:
  a) w doborze ubioru (np. zakryte ramiona, dekolt, brzuch), biżuterii i makijażu należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
  b) ubiór licealisty nie może zawierać elementów podkreślających przynależność do grup nieformalnych, czy organizacji działających nieprawnie,
  c) uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki,
  d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu,
  e) uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego wyglądu ucznia powinny być kierowane do niego indywidualnie.
  Uczniowie niestosujący się do Statutu w kwestii ubioru nie będą wpuszczani na lekcje. Zaistniały fakt zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

ROZDZIAŁ 10
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 • 40
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
  2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 • 41

Szczegółowe zasady systemu sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów.
1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności w pełni zgodne z wymaganiami podstawy programowej w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przedstawionymi przez nauczyciela wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu w danej klasie oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym stopniu trudności).
2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w §1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 • 42
 1. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: odpowiedzi ustne, prace kontrolne tzw. klasówki, klasówki poprawkowe i kartkówki.
  2. Wszystkie sprawdziany pisemne, tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do wykonania, muszą być opatrzone czytelną formą opisową lub punktacją podaną przez nauczyciela przed sprawdzianem, a ich ocena obliczona jest wg skali:
  1) 100% maks. liczby punktów do zdobycia –wykonując zadania lub prezentując istotną wiedzę zgodnie z podstawą programową – stopień celujący,
  2) powyżej 90% maks. liczby punktów do zdobycia – stopień bardzo dobry,
  3) powyżej 70% maks. liczby punktów do zdobycia – stopień dobry,
  4) powyżej 50% maks. liczby punktów do zdobycia – stopień dostateczny,
  5) powyżej 33% maks. liczby punktów do zdobycia – stopień dopuszczający,
  6) do 33% maks. liczby punktów do zdobycia – stopień niedostateczny.
  W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dokonać zmiany obniżając procentowy próg sumy punktów.
  3. Odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzenia wiadomości uczniów, przy których przestrzegane są następujące ustalenia:
  1) atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania się przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą,
  2) wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela,
  3) pytanie na lekcji powtórkowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, uczniowie nie mogą wtedy zgłaszać nieprzygotowania do lekcji.
  4. Klasówki – to takie formy kontroli, jak praca klasowa, sprawdzian – test kontrolny – zaplanowane na całą lekcję (lub dwie lekcje) i obejmujące treści całego działu (lub dużej jego części) programu nauczania.
  5. Przy organizowaniu klasówek przestrzega się następujących zasad:
  1) klasówka jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości z tego przedmiotu w danym dniu,
  2) klasówka jest zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia oraz wpisana do dziennika lekcyjnego,
  3) całoroczne lub semestralne klasówki zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej,
  4) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki termin uzgadnia się ponownie z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie,
  5) jeśli uczeń jest nieobecny na wcześniej zapowiedzianej klasówce, nauczyciel wyznacza dla niego inny termin klasówki bez zachowania terminów określonych w pkt.2),3) oraz 9),11) lub przeprowadza ją bezpośrednio po powrocie ucznia do szkoły (nie dotyczy ucznia, który powrócił po kilkudniowej chorobie). Nieprzystąpienie ucznia do klasówki w terminie dodatkowym, z przyczyn nieusprawiedliwionych jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej z tej klasówki,
  6) w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy klasówki (ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku klasówek poprawkowych), a jednego dnia jedna(nie dotyczy zajęć w grupach międzyklasowych),
  7) uzasadnieniem wystawionej oceny z klasówki są podane uczniom kryteria (punktowe lub opisowe) oraz sposób poprawienia klasówki przez nauczyciela (zaznaczone błędy, naniesione uwagi, zrozumiałe dla ucznia podkreślania i inne znaki),
  8) uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnienia popełnionych błędów,
  9) sprawdzona klasówka jest zwracana uczniowi do 2 tygodni od czasu jej przeprowadzenia (termin może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole)
  10) w sytuacji nie dotrzymania terminu zwrotu nie poprawionej klasówki z winy nauczyciela, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen otrzymanych ze sprawdzianów niesatysfakcjonujących ucznia,
  11) klasówki pod koniec semestru należy przeprowadzać w takim terminie aby uczeń znał ocenę z klasówki na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
  6. Jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów przez ucieczki, absencje, itp., nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu klasówki.
  7. Klasówki, do których prawo wglądu mają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nauczyciele są zobowiązani przechowywać do końca roku szkolnego.
  8. Klasówki poprawkowe są możliwością pisemnego poprawienia oceny niedostatecznej lub oceny niezadowalającej ucznia z klasówki.
  9. Przy klasówkach poprawkowych przestrzega się następujących zasad:
  1) uczeń ma prawo do klasówki poprawkowej w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania klasówki lub w terminie ustalonym przez nauczyciela, którą chce poprawić – zabiegając o to samodzielnie,
  2) jeśli z klasówki poprawkowej (taką możliwość uczeń ma tylko jeden raz) uczeń nie uzyskał lepszej oceny od tej którą poprawiał, to ocena ta nie jest wpisywana do dziennika,
  3) klasówki poprawkowe mogą być przeprowadzane na uzgodnionych z nauczycielem warunkach oraz w uzgodnionym miejscu i czasie,
  4) frekwencja ucznia poniżej 85% na danym przedmiocie, może być przyczyną zawieszenia możliwości poprawiania oceny – decyduje o tym nauczyciel przedmiotu.
  10. Kartkówki są niezapowiedzianą wcześniej formą bieżącej kontroli wiadomości wszystkich uczniów z ostatniej lekcji lub z nie więcej jak z trzech ostatnich lekcji w zależności od specyfiki przedmiotu.
  11. Kartkówka pozwala na oszczędność czasu lekcyjnego, gdyż jednocześnie kontroluje przygotowanie się wszystkich uczniów do zajęć.
  12. Kartkówka nie może być formą kary za złe zachowanie się uczniów.
  13. Przy organizowaniu kartkówek przestrzega się następujących zasad:
  1) kartkówki trwają od 10 do 20 minut,
  2) kartkówki są jedyną formą pytania z przedmiotu w danym dniu,
  3) ocena z kartkówki ma rangę cząstkowej oceny z odpowiedzi ustnej (z wyjątkiem nauczanych w liceum języków obcych i języka polskiego),
  4) zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki niezapowiedzianej.

 

 • 43

W procesie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów obowiązują następujące ustalenia:
1) w klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do dwóch tygodni adaptacyjnych, w których to nie otrzymują ocen niedostatecznych,
2) jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej partii materiału przed upływem ustalonego terminu,
3) uczeń ma prawo zgłoszenia w ciągu roku nieprzygotowania do lekcji („N”-ki z adnotacją w dzienniku lekcyjnym) bez podania przyczyny: 1 raz gdy lekcja odbywa się raz w tygodniu, 2 razy, gdy lekcja odbywa się 2 i więcej razy w tygodniu,
4) zasada, o której mowa w pkt.3 nie dotyczy, w II semestrze, uczniów klas III,
5) ilość nieprzygotowań do lekcji mieszcząca się w granicach określonych w pkt.3 nie wpływa na ocenę końcową,
6) nieprzygotowania mogą być zgłaszane na każdej lekcji przez dowolną liczbę osób,
7) nie można zgłaszać nieprzygotowania przed lekcją , na której ma być zapowiedziana klasówka, kartkówka lub zapowiedziane powtórzenie,
8) spis uczniów zgłaszających nieprzygotowanie dyżurni klasowi przekazują na piśmie nauczycielowi na początku lekcji,
9) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej oraz z braku pracy domowej, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej,
10) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi ustnej lub po zapowiedzeniu kartkówki pociąga za sobą ocenę niedostateczną,
11) uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku w okresie 3 dni po chorobie trwającej co najmniej jeden tydzień lub 5 dni po chorobie trwającej co najmniej 2 tygodnie,
12) pierwszy dzień po przerwach świątecznych (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc), wakacyjnych, a także po kilkudniowych wycieczkach jest dniem bez ocen niesatysfakcjonujących ucznia,
13) po dłuższych i cięższych chorobach uczeń ma prawo do ustalenia, przy pomocy wychowawcy, harmonogramu pierwszych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów,
14) prawo zawieszenia zgłaszania nieprzygotowań do lekcji („N”-ek) w stosunku do pojedynczych uczniów jak i do całej klasy ma dyrekcja liceum,
15) zawieszenie ulg w pytaniu następuje z inicjatywy dyrekcji liceum lub na wniosek samorządu, wychowawcy klasy oraz rodziców w przypadku naruszania obowiązków ucznia określonych w statucie liceum,
16) w wypadku ucieczki z pojedynczych lekcji lub całodniowych wagarów, nauczyciel ma prawo zapytać danego ucznia na następnej lekcji z materiału przerabianego na tej lekcji,
17) sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: samorząd, nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, wicedyrektora lub dyrektora liceum.
2. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor liceum, zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Formy oceniania bieżącego:
1) oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów),
2) liceum nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym,
3) oceny ustalane są według następującej skali ocen:
a) stopień celujący – 6 (skrót cel. ),
b) stopień bardzo dobry – 5 (skrót bdb ),
c) stopień dobry – 4 ( skrót db ),
d) stopień dostateczny – 3 (skrót dst ),
e) stopień dopuszczający – 2 (skrót dop),
f) stopień niedostateczny – 1 ( skrót nd).
4) wszystkie oceny mają swoją wagę, która jest ustalana przez nauczyciela na podstawie zapisu w PSO
5) przy ocenach bieżących dopuszcza się stawianie plusów,
6) zapis ocen bieżących jest prowadzony w elektronicznym dzienniku lekcyjnym cyframi wg obowiązującej skali ocen
7) nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do systematycznego oceniania i zastosowania co najmniej dwóch form oceniania bieżącego w semestrze,
8) z jednej formy oceniania uczeń może otrzymać tylko jeden stopień szkolny.

 

 • 44

Tryb i forma informowania o wymaganiach edukacyjnych.
1. Nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) do końca drugiego tygodnia września o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Informacje, o których mowa w ust.1 uczniowie zapisują w zeszytach przedmiotowych na początkowych zajęciach edukacyjnych w danej klasie – fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce przeznaczonej na temat lekcji.
3. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć udostępniane są uczniom i ich rodzicom(prawnym opiekunom) w bibliotece szkolnej oraz u nauczyciela przedmiotu.
4. Wychowawca klasy w terminie do końca drugiego tygodnia września informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania; uczniów na lekcji wychowawczej, rodziców na zebraniach zaplanowanych w kalendarzu roku szkolnego.
5. Zasady oceniania zachowania zawiera Rozdział 11 Statutu liceum.
6. Fakt przekazania informacji uczniom o zasadach oceniania zachowania wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce przeznaczonej na temat lekcji wychowawczej.
7. Fakt przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom ) o kryteriach ocen zachowania wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym

 

 • 45
 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Szczegółowy zapis rozpoczęcia i zakończenia każdego semestru reguluje rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej w statucie liceum.
  3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej w statucie liceum.
  4. W dokumentacji przebiegu nauczania oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się w pełnym brzmieniu , nie stosuje się przy nich plusów i minusów.
  5. Ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną stanowi ocena za drugi semestr z uwzględnieniem ocen cząstkowych z pierwszego semestru.
  6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
  7. Uczeń może poprawić każdą proponowaną ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną zgodnie z następującymi warunkami:
  1) w przypadku jednej lub dwóch końcoworocznych ocen niedostatecznych uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w §52,
  2) uczeń może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny końcoworocznej wyższej od niedostatecznej w przypadku naruszenia zasad klasyfikowania. Zasady ponownego ustalenia oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej określone zostały w §50.

 

 • 46
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i informatyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3.Dyrektor liceum zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
  4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
  5. Na podstawie orzeczenia lub pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor liceum zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową – z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
  6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
  7. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania lub na prośbę ucznia, według skali, o której mowa w §40 Statutu.
  8. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie liceum.
  9. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. Ocena końcoworoczna (semestralna) z religii/etyki nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
  10. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie liceum. Pisemne oświadczenie o nie uczęszczaniu na zajęcia ucznia niepełnoletniego wydają jego rodzice lub prawni opiekunowie, uczeń pełnoletni samodzielnie pisemnie oświadcza, iż nie będzie brał udziału w zajęciach.

 

 • 47

Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych.
1. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w nowym roku szkolnym przekazuje ogólne zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz informuje o terminach spotkań z wychowawcą i nauczycielami.
2. Uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych na minimum 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Formą informacji jest:
1) pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych i końcowo rocznych przez wychowawcę klasy lub wystawienie zagrożenia w dzienniku elektronicznym
2) w przypadku ocen pozytywnych na życzenie ucznia lub rodziców w „Dzienniczku” lub poprzez pisemne zestawienie przewidywanych stopni z poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z oceną z zachowania podpisane przez wychowawcę klasy. W takim przypadku uczeń jest zobowiązany z przewidywanymi stopniami zapoznać rodziców lub prawnych opiekunów.

 • 48
 1. Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych, przed radą klasyfikacyjną związaną z zakończeniem semestru lub roku szkolnego, stwarza możliwość poprawy oceny niesatysfakcjonującej ucznia.
  2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
  4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
  6. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna.
 • 49

Sposób uzasadniania ocen.
1. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.
2. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).
3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:
1) co uczeń zrobił dobrze,
2) co uczeń ma poprawić,
3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę,
4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.
4. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:
1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,
2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować,
5. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 3 lub 4. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy.

 • 50

Sposób udostępnienia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniów uczniowi i jego rodzicom.
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom do domu.
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak klasówki, testy i sprawdziany dotyczące działów programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela przedmiotu.
3. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub dni otwartych dla rodziców w szkole.
5. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z §47a, dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać kopie, notatki, odpisy.
6. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły.

 • 51

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych (semestralnych).
2. Prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych w celu klasyfikacji, przysługuje:
1) uczniowi z powodu usprawiedliwionej nieobecności, będącej przyczyną braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej,
2) uczniowi z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, będącej przyczyną braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną,
3) uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki na podstawie odrębnych przepisów,
4) uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora liceum dzień po radzie klasyfikacyjnej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się uczniowi
1) zmieniającemu szkołę w ciągu roku szkolnego,
2) zmieniającemu klasę z rozszerzeniami przedmiotów.
O przeprowadzeniu egzaminu decydują nauczyciele przedmiotów (w terminie do 2 tygodni) po stwierdzeniu różnic programowych z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
1) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję,
2) do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach zdającego,
3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień,
4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
6. Liczba przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia nie powinna przekraczać dwóch. Zwiększenie liczby egzaminów w ciągu jednego dnia może nastąpić na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

 • 52
 1. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu dyrektor liceum powołuje komisję w składzie:
  1) egzamin klasyfikacyjny:
  a) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,
  b) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji,
  2) egzamin poprawkowy:
  a) dyrektor liceum albo inny nauczyciel pełniący w liceum funkcję kierowniczą –jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,
  c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji
  2. Nauczyciel, o którym mowa w ust 1., pkt 2) ppkt b), może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor liceum jako osobę egzaminującą powołuje innego nauczyciela tego samego przedmiotu. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  3. Pytania egzaminacyjne komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.
  4. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje następujących przedmiotów: informatyki i wychowania fizycznego.
  5. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej (czas trwania do 60 min.) i ustnej (czas trwania do 20 min. po 20 min. na przygotowanie).
  6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej (czas trwania do 60 min.) i ustnej(czas trwania do 20 min. po 20 min. na przygotowanie), z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
  7. Z przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
  8. Oceny ustalone przez komisję egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego są ostateczne i odwołanie od nich nie przysługuje.
  9. Uczeń, który nie zdał komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego nie otrzymuje promocji.
  10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć obowiązkowych, które realizowane są również w szkolnym planie nauczania w klasie wyższej, składa do dyrektora szkoły podanie o promowanie warunkowe do kolejnej klasy. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu nauki w szkole wyrazić zgodę na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej.
  11. Ustala się następujące terminy egzaminów klasyfikacyjnych:
  1) po klasyfikacji śródrocznej – drugi tydzień po feriach zimowych,
  2) po klasyfikacji końcoworocznej – ostatni dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,
  3) w przypadku zmiany liceum lub klasy – w ciągu jednego miesiąca od terminu podjęcia nauki.
  12. Terminem komisyjnego egzaminu poprawkowego jest ostatni tydzień sierpnia.
  13. Datę egzaminu poprawkowego końcoworocznego ustala dyrektor liceum na co najmniej miesiąc przed datą egzaminu i ogłasza w miejscu ogólnie dostępnym (gablota, sekretariat)
  14. Zdający, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego w wyznaczonym dniu, może przystąpić do niego w innym dniu, określonym przez dyrektora liceum.
 • 53

Zasady ponownego ustalenia oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej wyższej od niedostatecznej.
1. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków składanych przez uczniów o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej ustala dyrektor liceum.
2. Wniosek ucznia o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej musi precyzować w jaki sposób zostały naruszone zasady klasyfikowania:
1) w zakresie wymagań edukacyjnych,
2) w zakresie form i sposobów oceniania.
3. Wniosek ucznia rozpatruje komisja powołana przez dyrektora liceum. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący zespołu przedmiotowego – jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca ucznia składającego wniosek,
3) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
4. Po rozpatrzeniu przez komisję i na jej wniosek, dyrektor liceum:
1) może zobowiązać nauczyciela do ponownego ustalenia oceny końcoworocznej w terminie ustalonym przez dyrektora liceum, lub
2) może zarządzić ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej w postępowaniu egzaminacyjnym przed komisją egzaminacyjną. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor liceum, wicedyrektor lub przewodniczący zespołu przedmiotowego – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
3) może odrzucić wniosek, uznając go za bezzasadny.
5. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin winien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.
6. Czas trwania egzaminu w części pisemnej nie może przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
7. Pytania do egzaminu przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w oparciu o poziomy wymagań na oceny wyższe niż kwestionowana.
8. Z przeprowadzonego egzaminu komisyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu będący oceną ustaloną przez komisję.
9. Ocena ustalona w wyniku postępowania określonego w ust.4 pkt.1 lub ust.8 jest ostateczna.

 • 54

Sposób udostępniania do wglądu, uczniowi i jego rodzicom, dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.
1. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub dokumentacje dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w § 52 ust.9 oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.
2. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z § 47a oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki, odpisy
3. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

 • 55
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy liceum, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
  2. Uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub ukończenia liceum z wyróżnieniem, gdy z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej, bardzo dobrą ocenę zachowania.
  3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  4. Uczeń, który nie otrzymał promocji powtarza klasę z zastrzeżeniem §33 ust.1 pkt.13.

ROZDZIAŁ 11
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 • 56
 1. Ocena zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, liceum i środowiska, jego postawie wobec kolegów i innych osób.
  2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii publicznej poradni psychologiczni – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowania do klasy wyższej lub ukończenia szkoły, z uwzględnieniem punktu 3a), 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie ukończy szkoły.
  7. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
  1) wzorowe – wz.
  2) bardzo dobre – bdb.
  3) dobre – db.
  4) poprawne – popr.
  5) nieodpowiednie – ndp.
  6) naganne – nag.
  5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy – uwzględniając opinię innych pracowników liceum, rady rodziców, uczniów danej klasy , samorządu uczniowskiego i ocenianego ucznia – w zależności od :
  1) Przestrzegania statutu liceum,
  2) Zachowania się ucznia w środowisku zamieszkania, licealnym i w miejscu publicznym a w szczególności:
  a) systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia obowiązkowe,
  b) aktywności jako woli spontanicznego działania w kierunku własnego rozwoju,
  c) zachowania w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, poszanowania mienia szkolnego, własności społecznej i osobistej,
  d) wywiązywania się z obowiązków szkolnych oraz dbania o honor i tradycje szkoły,
  e) dbanie o wysoką kulturę słowa w formułowaniu nawet najbardziej kontrowersyjnych poglądów wyrażanych w mowie, gestach, na piśmie i w internecie,
  f) poszanowania symboli religijnych, narodowych i państwowych,
  g) stosunku do rodziców, rodzeństwa, sąsiadów i innych osób,
  h) działalności społecznej,
  i) przestrzegania przepisów i norm obowiązujących w danym miejscu, zachowania bezpieczeństwa.
  3) Stosunku do nałogów, zdrowego stylu życia, dbania o higienę i estetykę osobistą oraz otoczenia.
  4) Stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu i chuligaństwa.
  6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie zachowania.
  7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, pod warunkiem, że wychowawca uwzględnił wszystkie problemy zgłaszane przez nauczycieli i nie zostały zgłoszone zastrzeżenia rodziców do dyrektora.
  8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  9. 1) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) pedagog,
  e)I psycholog – o ile pracuje w danej szkole,
  f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  g) przedstawiciel rady rodziców.
  2) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  3) Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  10. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po przedstawieniu wcześniej nie uwzględnionych:
  1) Dyplomów potwierdzających osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w działalności pozaszkolnej.
  2) Dowodów potwierdzających działalność np. charytatywną, wolontariatu lub w organizacjach młodzieżowych.
 • 57

1.Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1) Elementy składowe oceny:
a) Kultura osobista:
za) szacunek do innych osób,
zb) kultura języka,
zc) poprawne zachowanie na lekcji,
zd) poszanowanie mienia,
ze) respektowanie zasad współżycia społecznego,
zf) przestrzeganie norm prawnych w zakresie używek,
zg) wygląd osobisty,
b) Stosunek do obowiązków szkolnych:
za) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
zb) bieżące zaliczenie opuszczonych prac pisemnych,
zc) właściwa frekwencji,
zd) aktywna praca na lekcji,
c) Aktywność w środowisku:
za) pomoc koleżeńska,
zb) działalność społeczna w organizacjach pozaszkolnych,
zc) udział w przygotowywaniu imprez szkolnych,
zd) inicjatywy na rzecz klasy,
ze) aktywna twórczość w środowisku,
zf) efektywna działalność w samorządzie szkolnym i klasowym,
d) Prace i zadania nadobowiązkowe: udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, sportowych itp.
2. Ocena końcowa na semestr lub koniec roku jest zależna od łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów w ciągu semestru lub roku szkolnego. Każdy uczeń otrzymuje na wstępie każdego semestru 110 pkt. bazowych i może ten stan powiększyć lub pomniejszyć wg poniższych zasad:
1) Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) w toku trwania każdego semestru za:
a) 5 p – udział w szkolnym konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej,
b) 10p – udział w konkursie lub zawodach na szczeblu wyższym niż szkolny i niższym niż wojewódzki,
c) 20 p – udział w konkursie, zawodach lub olimpiadzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
d) 2-10 p – pomoc w organizacji imprezy szkolnej,
e) 2-10 p –pełnienie funkcji w klasie lub szkole,
f) 2-10 p – praca na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (gazetki, opieka nad wyposażeniem klasopracowni, wolontariat itp.),
g) 2-10 p – pomoc kolegom w nauce,
h) 10 p – 100% punktualność,
i) 2-10 p – pochwała w dzienniku wychowawcy lub innego nauczyciela,
j) 20 p – pochwała dyrektora szkoły,
k) 10 p – 100% frekwencja
2) Uczeń uzyskuje punkty ujemne(-) za:
a) 10 p – nagana wychowawcy,
b) 10-20 p – nagana dyrektora,
c) 2-10 p– negatywna uwaga w dzienniku,
d) 5p – brak stroju galowego na uroczystości szkolnej,
e) 5 p – jedna godzina nieusprawiedliwiona,
f) 3 p – nieuzasadnione spóźnienie,
g) 5 p – wulgarne słownictwo (każde nast. o 5p więcej niż poprzednie, maksymalnie 20 p)
h) 10 p – palenie papierosów lub e-papierosów (za każde następne o 5p więcej niż poprzednie, maksymalnie 30p),
i) 10 p – używanie telefonu komórkowego na lekcji
3. Uczeń otrzymuje końcową ocenę z zachowania zgodnie z uzyskaną w semestrze łączną liczbą punktów: Ocenę wzorową otrzyma uczeń, który uzyska powyżej 160 pkt. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który uzyska141 – 160 pkt. Oceną dobrą otrzymuje uczeń mający 110 – 140 pkt. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń mający 80 –109 pkt. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń mający 50 – 79 pkt. Ocenę naganną otrzyma uczeń, który uzyska poniżej 50 pkt.
4. Uczeń otrzymuje końcoworoczną ocenę z zachowania zgodnie z uzyskaną w roku szkolnym łączną liczbą punktów: Ocenę wzorową otrzyma uczeń, który uzyska powyżej 320 pkt. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który uzyska 281 – 320 pkt. Oceną dobrą otrzymuje uczeń mający 220 – 280 pkt. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń mający 160 –219 pkt. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń mający 100 – 159 pkt. Ocenę naganną otrzyma uczeń, który uzyska poniżej 100 pkt.
5. Ze względu na krótszy czas trwania II semestru w klasach trzecich, ich uczniowie otrzymują ocenę z zachowania w oparciu o poniższe kryteria: Ocena wzorowa: powyżej 300 pkt. Ocena bardzo dobra: 270 – 300 pkt. Ocena dobra: 220 – 269 pkt. Ocena poprawna: 170 – 219 pkt. Ocena nieodpowiednia: 120 – 169 pkt. Ocena naganna: poniżej 120 pkt.
6. Uczeń, który otrzymał w danym roku szkolnym naganę dyrektora szkoły, nie może w tym roku szkolnym otrzymać oceny wzorowej z zachowania
7 Powyższe zasady mogą ulegać zmianie na wniosek wychowawcy lub uczniów po uprzednim uzasadnieniu i zaakceptowaniu zmiany przez drugą stronę

ROZDZIAŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 • 58
 1. Liceum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 2. Nazwa szkoły na tablicy urzędowej, sztandarze oraz świadectwach używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku.
 3. Na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów, lub rady szkoły organ prowadzący może zmienić liceum imię.
  4. Działalność gospodarcza, finansowa i materiałowa liceum regulowana jest odrębnymi przepisami.
  1) wszelka działalność gospodarcza na terenie liceum może się odbywać jedynie za zgodą dyrektora liceum,
  2) wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie liceum mogą być przeprowadzone za zgodą dyrektora.
  5. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Liceum zgodnie z odrębnymi przepisami, używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

1) Pieczęć miękka prostokątna

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Gustawa Gizewiusza

11-500  Giżycko, ul. Sikorskiego 3

tel./fax 87 428 55 43

NIP 845-16-47-854

2) Pieczęć metalowa okrągła duża z orłem pośrodku oraz napisem w otoku: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W GIŻYCKU

3) Pieczęć miękka okrągła duża z orłem pośrodku oraz napisem w otoku:  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Gustawa Gizewiusza W GIŻYCKU

4) Pieczęć metalowa okrągła mała z orłem pośrodku oraz napisem w otoku: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w GIŻYCKU

 1. Zmiany w statucie liceum mogą być dokonane na wniosek przynajmniej jednego z organów liceum.
  7. Projekt zmian w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

 

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im G. Gizewiusza w Giżycku

Tekst ujednolicony wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2017r.