Kompetencje kluczowe

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku rozpoczęła się realizacja projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-II LO” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Okres realizacji projektu to 1.08.2018 – 31.07.2020. Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie, a celem podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie szansę na rozwój mają również nauczyciele poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK.

Działaniami projektowymi objęci zostaną również rodzice w celu włączenie rodziców w proces dydaktyczny wykorzystujący TIK, przygotowanie ich do efektywnego motywowania dzieci do nauki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi.

Działania projektowe obejmą:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń,

- zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK,

- warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny wykorzystujący TIK,

- zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Doposażenie szkoły umożliwi prowadzenie planowanych w projekcie zajęć oraz podniesienie funkcjonalności szkoły poprzez wzrost jakości w obszarze kształcenia ogólnego.

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Giżyckim będącym organem prowadzącym szkołę.

Ogólna wartość projektu wynosi 622 112,17 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 586 212,17 zł. Wkład UE: 528 795,34 zł. Wkład własny stanowi 5,77%, dofinansowanie stanowi 94,23%.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE :

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO”

 § 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe).
 2. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
 3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Giżyckim i Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie".
 4. Biuro projektu mieści się w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6.
 5. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki, rodzice uczniów/uczennic z II LO w Giżycku

 § 2

Słownik pojęć

 1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
 2. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów zobszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO”
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - II LO”
 4. Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia
  II LO w Giżycku
 5. Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę II LO w Giżycku
 6. Rodzicu/prawnym opiekunie - należy przez to rozumieć rodzica/prawnego opiekuna ucznia/uczennicy II LO w Giżycku,
 7. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału
  w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka/rodzic/prawny opiekun ) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,
 8. Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prowadzenie procesu rekrutacji uczniów do projektu w swojej szkole,
 9. Komisji Rekrutacyjnej – zespół powołany przez dyrektora szkoły ,
 10. Skróty stosowane w Regulaminie:

II LO w Giżycku – II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

 § 3

Założenia projektowe

 1. Celem projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych 102 uczniów (67K/35M) z II LO w Giżycku poprzez realizację

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących i rozwijających   

 kompetencje cyfrowe, podniesienie kompetencji cyfrowych 16 nauczycieli (14K/2M) w zakresie korzystania z narzędzi TIK, podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 28 rodziców (18K/10M) w procesie dydaktycznym wykorzystującym TIK oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 1. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z kompleksowej pomocy:
 2. a) Zaj. dydaktyczno.-wyrównawcze i koła przedmiotowe kształtujące i rozwijające  kompetencje  cyfrowe  uczniów   uwzględniające  bezpieczeństwo  w cyberprzestrzeni i wynikające z tego zagrożenia,
 3. b) Zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe  w wykorzystaniu  pomocy dydaktycznych  oraz narzędzi TIK, a tym samym włączające TIK do nauczania przedmiotowego,
 4. c) Warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny narzędzia TIK.
 5. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny
  i bezpłatny.

 § 4

Grupa docelowa

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki, rodzice/prawni opiekunowie uczniów/uczennic II LO w Giżycku
 2. Projektem objętych zostanie 102 uczniów/uczennic oraz 16 nauczycieli/nauczycielek oraz 18 rodziców/opiekunów.
 3. Kryterium uczestnictwa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:

 • Posiada status ucznia szkoły, o której mowa w 4 ust. 1 lub jest nauczycielem szkoły, o której mowa w § 4 ust. 1, rodzicem/prawnym opiekunem ucznia/uczennicy szkoły, o której mowa w § 4 ust. 1.
 • Jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie)
 • Dopełni wszystkich formalności określonych w § 9 lub 10 niniejszego regulaminu

 § 5

Organizacja zajęć dla uczniów/uczennic

 1. Liczba grup z podziałem na szkoły/rodzaje zajęć/czas trwania określono indywidualnie
  w zależności od rodzaju wsparcia i indywidualnych możliwości uczniów:

 

II LO w Giżycku

Nazwa zajęć

Liczba miejsc w ramach zajęć

Łączna liczba godzin

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl I -III

Zajęcia z j. polskiego

5

58

Zajęcia z j angielskiego

10

194

Zajęcia z j. niemieckiego

7

194

Zajęcia z matematyki

10

194

Zajęcia z informatyki

5

68

 

RAZEM

708

Koła przedmiotowe kl. I -III

Język polski

5

194

Język niemiecki

5

194

Historia i społeczeństwo

5

194

Informatyka

5

194

Fizyka

5

194

Chemia

5

194

Biologia

5

194

Geografia

5

194

Język angielski

10

194

Matematyka

10

194

 

 

 

 

RAZEM:

1940

 

§ 6

Organizacja zajęć dla nauczycieli/nauczycielek

 

 1. Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek przeprowadzone będą przez partnera, który zapewnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Terminy i godziny realizacji szkoleń dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.
 2. Szkolenia realizowane będą w terminach IX 2018 –II 2019r.
 3. Wsparcie dla nauczycieli w ramach projektu obejmie :
 4. a) szkolenia (w tym z zakresu interaktywnych i aktywizujących metod dydaktycznych, wykorzystujących cyfrowe narzędzia i zasoby edukacyjne),
 5. b) webinaria (pogłębiające różnorodne obszary wiedzy, zorganizowane z wykorzystaniem interaktywnych platform edukacyjnych w godzinach dogodnych dla nauczycieli),
 6. c) indywidualne wsparcie konsultacyjno-doradcze dla nauczycieli z zakresu dydaktyki cyfrowej (metodyk nauczania bazujących na wykorzystaniu zasobów i narzędzi cyfrowych).
 7. Zajęcia dla nauczycieli odbywać się będą w siedzibie szkoły.
 8. Rodzaje szkoleń i czas ich trwania:

 

 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

 

Nazwa zajęć

Liczba miejsc w ramach zajęć

Łączna liczba godzin

Kompetencje  dydaktyczne w środowisku cyfrowym

II LO

16

96

Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotów, których uczy dany nauczyciel

II LO

16

 

120 (6 miesięcy 5h/tydz)

 § 7

Zasady rekrutacji uczniów/uczennic

 1. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza rekrutacyjnych/deklaracjach uczestnictwa w sekretariacie szkolnym (załącznik nr 1 do regulaminu).
 2. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. W szkole Koordynator szkolny odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji uczniów i uczennic do projektu, w tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów poprzez sporządzenie list rekrutacyjnych, sporządzenie list podstawowych i rezerwowych.
 4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 1 września do 30 września 2018 r. i  we-IX 2109r.
 5. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
 7. Złożonym formularzom szkolnym nadawany jest numer z rejestru – osobny dla każdej ze szkół.

Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zgłoszeń uczniów/uczennic dokonywać będą nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, rodzice, sami uczniowie/uczennice.

 1. Wybór uczestników projektu:
 • KRYTERIA OCENY:

KRYTERIUM 1:

Niepełnosprawność – 60 pkt. ( oświadczenie )

KRYTERIUM 2:

Dysfunkcje stwierdzone przez PP-P- 40 pkt. ( oświadczenie )

 KRYTERIUM 3:

Zła sytuacja materialna- dochód na 1 członka rodziny nieprzekraczający 504zł netto                             (oświadczenie ) – 40 pkt

KRYTERIUM 4:

Trudności w nauce-średnie ocen z ubiegłego roku poniżej 3,2-30 pkt (opinia wychowawcy)

KRYTERIUM 5:

Szczególne uzdolnienia- średnia ocen z ubiegłego roku powyżej 4,25 20pkt (opinia wychowawcy)

KRYTERIUM 6 :

Na przedmioty ścisłe: M 0 pkt, K 10 pkt, Na przed. humanistyczne M 10 pkt, K 0 pkt

 

 1. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób otrzyma po zsumowaniu punktów za powyższe kryteria taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu na zajęcia zdecyduje data złożenia dokumentów/numer z rejestru zgłoszeń.
 2. Koordynator szkolny przedstawia Komisji Rekrutacyjnej tabelaryczne zestawienie
  z przeprowadzonej rekrutacji zawierające podstawowe informacje dotyczące m.in. numeru zgłoszenia, punktację za poszczególne kryteria.
 3. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z zasadą bezstronności, z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
 4. Koordynator szkolny sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe, odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć. Tak sporządzone listy uczestników przekaże do zatwierdzenia Komisji Rekrutacyjnej. Listy zakwalifikowanych będą dostępne u koordynatora szkolnego. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie/ prawni opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji przez koordynatora szkolnego.

 § 8

Zasady rekrutacji nauczycieli/nauczycielek/rodziców/prawnych opiekunów  

 1. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego/deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu) w sekretariacie szkolnym.
 2. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. W szkole Koordynator szkolny odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli do projektu, w tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów poprzez sporządzenie list rekrutacyjnych.
 4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dla rodziców/opiekunów od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2020r.
 5. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 6. Złożonym formularzom szkolnym nadawany jest numer z rejestru.
 7. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Koordynator szkolny przedstawia Komisji Rekrutacyjnej tabelaryczne zestawienie
  z przeprowadzonej rekrutacji zawierające podstawowe informacje.
 9. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z zasadą bezstronności, z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
 10. Koordynator szkolny sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe, odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć. Tak sporządzone listy uczestników przekaże do zatwierdzenia Komisji Rekrutacyjnej. Listy zakwalifikowanych będą dostępne u koordynatora szkolnego. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji przez koordynatora szkolnego.

§ 9

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:
 • Uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia
 • Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu,
 • Korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • Uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem przy minimum 80% obecności,
 • Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania,
 • Złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi,
 • Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności
  od wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie,
 • Udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu” (załącznik nr 3 do regulaminu) oraz „Zgody na wykorzystanie wizerunku” (załącznik nr 4 do regulaminu), potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020 współfinansowanego z EFS,
 • Informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości projektu,

 § 10

Rezygnacja

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnika, rezygnację składa rodzic/opiekun prawny.
 3. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania.
 4. W przypadku, gdy uczestnik nie usprawiedliwi swojej nieobecności w danej formie wsparcia, zrezygnował z udziału w projekcie, stracił status uczestnika projektu, itp. prowadzący daną formę wsparcia zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć do udziału
  w projekcie inną osobę (z listy rekrutacyjnej). Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie, wraz z podaniem przyczyny,
  w sekretariacie szkoły. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku:
 • Naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 11 ust. 2 pkt. 1-6 niniejszego regulaminu,
 • Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
 • Przerwania nauki (w przypadku uczniów) lub pracy w szkole (w przypadku nauczycieli)
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności w danej formie wsparcia przekraczających 20% planowanej liczby godzin do realizacji.

 § 11

Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, w przypadku osoby niepełnoletniej formularz uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
 2. Kwestie nieuregulowane rozstrzygane będą przez Koordynatora projektu.
 3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwały w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki – II LO” przez Zarząd Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z mocą obowiązującą od 6 września 2018 r.

 

KOMPUTERY I MULTIMEDIA

 15 listopada 2018 r. otrzymaliśmy komputery oraz inne urządzenia komunikacyjno - informatyczne zamówione w ramach projektu. Od dzisiaj mamy mobilną pracownię informatyczną.

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

 Kolejne już warsztaty dla nauczycieli odbywają się na nowych komputerach z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć. Rozwijane są również aktywizujące metody dydaktyczne w formach tradycyjnych.

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

18 września 2019r. odbyły się trzecie warsztaty dla rodziców. Tematyka warsztatów obejmuje: bezpieczeństwo w internecie, metody spierania dzieci w przypadku uzależnień od gier i internetu, gry w edukacji.

 

 WARSZTATY DLA RODZICÓW

 8 stycznia 2020r. odbyły się czwarte ostatnie warsztaty dla rodziców. Kolejna grupa rodziców zapoznała się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu oraz wykorzystania internetu we wspieraniu dzieci w edukacji.

 

WSTRZYMANIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Od dnia 25 marca 2020r. w związku z pandemią COVID-19 wstrzymane są wszystkie zajęcia dla uczniów z projektu ze względu na nauczanie zdalne.

 

PRZEDŁUŻENIE REALIZACJI PROJEKTU

W związku z epidemia COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2020r. Realizowane są te same zajęcia, które zostały utworzone w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze:

- język polski dla klas 3: czwartki 12:45 - 13:30

- język angielski dla klas 3: środy 13:35 - 14:20

- matematyka dla klas 3: poniedziałki 14:25 - 15:10 oraz wtorki 13:35 - 14:20

- język angielski dla klas 2 ponadgimnazjalnych: środy 13:35 - 14:20

- język angielski dla klas 2 ponadpodstawowych: piątki 8:00 - 8:45

- matematyka dla klas 2 ponadgimnazjalnych: czwartki 13:35 - 14:20

- matematyka dla klas 2 ponadpodstawowych: poniedziałki 15:15 - 16:00

- informatyka dla klas 2: wtorki 14:25 - 5 10

2. Zajęcia kół przedmiotowych:

- język polski dla klas 3: czwartki 13:30 - 14:20

- język angielski dla klas 3: środy 12:45 - 13:30

- historia dla klas 3: poniedziałki 14:25 - 15:55

- matematyka dla klas 3:środy 13:35 - 15:10

- informatyka dla klas 3: czwartki 13:35 - 15:10

- chemia dla klas 3: środy 13:35 - 14:20

- biologia dla klas 3: poniedziałki 14:25 - 15:55

- geografia dla klas 3: czwartki 12:45 - 13:30

- język polski dla klas 2 ponadgimnazjalnych: czwartki 13:35 - 14:20

- język polski dla klas 2 ponadpodstawowych: piątki 14:25 - 15:10

- język angielski dla klas 2 ponadpodstawowych: wtorki 8:00 - 8:45

- język angielski dla klas 2 ponadgimnazjalnych:piątki 13:35 - 14:20

- język niemiecki dla klas 2 ponadpodstawowych:środy 14:25 - 15:10

- historia dla klas 2: czwartki 14:25 - 15:10

- matematyka dla klas 2 ponadgimnazjalnych: poniedziałki 13:35 - 14:20

- matematyka dla klas 2 ponadpodstawowych: wtorki 14:25 - 15:10

- informatyka dla klas 2 ponadgimnazjalnych: środy 13:35 - 15:10

- informatyka dla klas 2 ponadpodstawowych: poniedziałki 14:25 - 15:10

- chemia dla klas 2 ponadgimnazjalnych: środy 14:25 - 15:10

- chemia dla klas 2 ponadpodstawowych: czwartki 13:35 - 14:20

- biologia dla klas 2 ponadgimnazjalnych: poniedziałki 12:45 - 13:30

- biologia dla klas 2 ponadpodstawowych: poniedziałki 14:25 - 15:10

- geografia dla klas 2 ponadgimnazjalnych: wtorki 13:35 - 14:20

- geografia dla klas 2 ponadpodstawowych: wtorki 15:15 - 16:00

- fizyka dla klas 2 ponadgimnazjalnych: wtorki 14:25 - 15:10